Yazarlara Yönergeler

GENEL BİLGİLER

Ege Klinikleri Tıp Dergisi, İzmir Hastanelerine Yardım ve Bilimsel Araştırmaları Teşvik Derneği’nin süreli yayın organıdır. Yılda üç sayı olarak yayımlanır. Dergide,  tıbbın her dalı ile ilgili prospektif, retrospektif ve deneysel araştırmalar, olgu sunumu, editöre mektuplar ve derlemeler yayınlanır. Yayınlanan makalelerde konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartı gözetilir. Yayın için gönderilen çalışmalar; orijinal, başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan ve daha önce basılmamış olması koşullarıyla kabul edilir.

Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az yurt içi-yurt dışı iki danışman incelemesinden geçip gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapılıp hakemlerce kabul edildikten sonra yayımlanır.

Baş editör; makale veya olgu sunumunu hakemlere göndermeksizin reddedebilir.

BİLİMSEL SORUMLULUK

Tüm yazarlar çalışmaya direkt olarak katkıda bulunmalıdır. Yazar olarak tanımlanmış tüm kişiler çalışmayı planlamalı veya gerçekleştirmeli, çalışmanın yazılmasında, gözden geçirilmesinde ve son halin onaylanmasında rol almalıdır. Bilimsel kriterleri karşılayan bir metnin ortaya çıkması tüm yazarların sorumluluğudur.

ETİKSEL SORUMLULUK

İnsan çalışmaları ile ilgili tüm makalelerde ‘yazılı onamım’ alındığını, çalışmanın Helsinki Deklarasyonu’na (World Medical Association Declaration of Helsinki http://www.wma.net/en/30/publications/10policies/b3/index.html)  göre yapıldığı ve lokal etik komite tarafından onayın alındığını bildiren cümleler mutlaka yer almalıdır.

Etik Kurul Onamlarının kendisi (Etik Kurul Onam Belgesi) yayınla birlikte  gönderilmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri bildirirken yazarlar; labaratuvar hayvanlarının bakım ve kullanımı konusunda kurumsal veya ulusal yönergelerin takip edilip edilmediğini mutlaka bildirmelidiler.

Ege Klinikleri Tıp Dergisi yazarların cümlelerinden sorumlu değildir. Makale bir kez kabul edildikten sonra derginin malı olur ve dergiden izinsiz olarak başka bir yerde yayınlanamaz.

İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME

Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel çalışma makaleleri bioistatiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve bildirimde bulunmalıdır. p değeri yazı içinde net olarak belirtilmelidir (örn, p=0.014).

YAZIM DİLİ

Derginin resmi dilleri Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe metinlerde Türk Dil Kurumu’nca (www.tdk.gov.tr)www.tdk.gov.tr yayınlanan Türkçe sözlük temel alınmalıdır. Gönderilmiş makalelerdeki tüm yazım ve gramer hataları sunulan verileri değiştirmeksizin editör tarafından düzeltilir. Yazım ve gramer kurallarına metin yazımı yazarların sorumluluğundadır.

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ

Telif hakkı devrini bildirmek için kapak mektubunda ‘Bu makalenin telif hakkı; çalışma, basım için kabul edilmesi koşuluyla Ege Klinikleri Tıp Dergisi’ne devredilir’ şeklinde belirtilmelidir. Makaleler için yazarlara herhangi bir ücret ödenmez.

YAZI TİPLERİ

Derleme: Derlemeler yeni veya tartışmalı alanlara ışık tutar. Dergi editörü derleme yazımı için yazar veya yazarlardan istekte bulunur.

 

Orijinal makaleler: Orijinal makaleler temel veya klinik çalışmalar veya klinik denemelerin sonuçlarını bildirir”. Orijinal makaleler 2500 kelime ve 25 kaynaktan fazla olmamalıdır.

 

Olgu Sunumları: Dergi, tıbbın her alanındaki belirgin öneme haiz olgu sunumlarını yayınlar. Yazar sayısı 6’yı, kaynak sayısı ise 5’i geçmemelidir.

Editör’e Mektup: Metin 400 kelimeyi geçmemeli ve kaynak sayısı ise en fazla 3 olmalıdır (kaynaklardan biri hakkında değerlendirme yapılan yayın olmalıdır)

YAZI GÖNDERİMİ

Tüm yazılar elektronik ortamda www.idhdergi@yahoo.com adresine gönderilmelidir.

 

Kapak mektubu: Kapak mektubu gönderilen makalenin kategorisini, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğunu, çıkar ilişkisi bildirimini, yayın hakkı devri bildirimini ve varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kurumların adlarını içermelidir.

Başlık sayfası: Bu sayfada çalışmanın tam ismi ve kısa başlığı (karakter sayısı ve boşluklar toplamı 55’i geçmemelidir) olmalıdır. Katkıda bulunanların adlarını ve çalıştıkları kurumları listeleyin. Yazışmaların yapılacağı yazar (yazışma yazarı) belirtilmelidir. Bu yazar yayının basım sürecinde dergi editörü ile iletişimde bulunacaktır.

 

Özet ve Anahtar Kelimeler: Özet 250 kelimeyi geçmemelidir. Çalışmanın amacını, yöntemi, bulgu ve sonuçları özetlemelidir. İlaveten 3 adet anahtar kelime alfabetik sırayla verilmelidir.

 

Giriş: Giriş bölümü kısa ve açık olarak çalışmanın amaçlarını tartışmalı, çalışmanın neden yapıldığına yönelik temel bilgileri içermeli ve hangi hipotezlerin sınandığını bildirmelidir.

 

Gereç ve yöntemler: Okuyucunun sonuçları yeniden elde edebilmesi için açık ve net olarak yöntem ve gereçleri açıklayın. İlk vurgulamada kullanılan araç ve cihazların model numaralarını, firma ismini ve adresini (şehir, ülke) belirtin. Tüm ölçümleri metrik birim olarak verin. İlaçların jenerik adlarını kullanın.

 

Bulgular: Sonuçlar mantıklı bir sırayla metin, tablo ve görüntüler kullanılarak sunulmalıdır. Çok önemli gözlemlerin altını çizin veya özetleyin. Tablo ve metinleri tekrarlamayın.

 

Tartışma: Çalışmanın yeni ve çok önemli yönlerine, sonuçlarına vurgu yapın. Tartışma bölümü çalışmanın en önemli bulgusunu kısa ve net bir şekilde içermeli, gözlemlerin geçerliliği tartışılmalı, aynı veya benzer konulardaki yayınların ışığında bulgular yorumlanmalı ve yapılan çalışmanın olası önemi belirtilmelidir. Yazarlara, çalışmanın esas bulgularını kısa ve özlü bir paragrafla vurgu yapmaları önerilir.

 

Teşekkür: Yazarlar araştırmaya katkıda bulunan ancak yazar olarak atanmayan kişilere teşekkür etmelidir.

 

Kısaltmalar: Kelime veya söz dizinini ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir. Tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.

 

Tablolar: Metin içinde tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Her bir tabloya bir numara ve başlık yazın. Tablolar fotoğraf veya grafik dosyası olarak gönderilmemelidir.

 

Kaynaklar: Kaynaklar metin içinde alıntılanma sırasına uygun olarak doğal sayılar kullanılarak numaralandırılmalı ve cümlenin sonunda parantez içinde verilmelidir.” Uniform Requirements for Manuscript Submitted to Biomedical Journals” fotmatını kullanın. Yazar sayısı altı veya daha az ise hepsini, yedi veya daha fala ise sadece ilk üç ismi yazın ve ‘ve ark.’ı ilave edin. Dergi isimleri tam olarak verilmelidir. Kaynak ve kısaltılmış dergi adları yazımları Index Medicus’a veya aşağıda verilen örneklere uygun olmalıdır.

Dergi makaleleri için örnek

Sigel B, Machi J, Beitler JC, Justin JR. Red cell aggregation as a cause of blood-flow echogenicity. Radiology 1983;148(2):799-802.

Komite veya yazar grupları için örnek

The Standard Task Force, American Society of Colon and Rectal Surgeons: Practice parameters for the treatment of haemorrhoids. Dis Colon Rectum 1993; 36: 1118-20.

 

Kitaptan konu için örnek

Milson JW. Haemorrhoidal disease. In: Beck DE, Wexner S, eds. Fundamentals of Anorectal Surgery. 1 1992; 192-214. 1a ed. New York: McGraw-Hill

Kitap için  örnek

Bateson M, Bouchier I. Clinical Investigation and Function, 2nd edn. Oxford: Blackwell Scientific Publications Ltd, 1981.

İLETİŞİM

Doç.Dr. Tuncay KIRIŞ

Editör

İzmir Hastanelerine Yardım ve Bilimsel
Araştırmaları Teşvik Derneği
Yeşilyurt/ İZMİR
Tel: 05073114607

e-mail: idhdergi@yahoo.com

 


         

     MAKALE GÖNDERİM KURALLARIMIZ

 

 • Makalenin tüm yazarları ORCID numaralarını göndermelidir.

(Http://orcid.org adresinden ücretsiz olarak ORCID ID edinebilir ve kayıt olabilirsiniz. Dergimizin sayfa düzenine uygun olarak ; Yazının ilk sayfası.)

 

 • Etik Kurul Onayı’nın kendisi (Etik Kurul Onay Belgesi) çalışma ile birlikte gönderilmelidir. Ayrıca çalışmanın başlığı Etik Kurul Belgesi’ndeki ile birebir aynı olmalıdır.

 

 • Dergimizde yayınlanacak makaleler için etik kurul onayının alınması ve çalışmanın materyal-yöntem bölümünde çalışmanın etik kurul onayını aldığına dair bir açıklamanın bulunması zorunludur.

 

 • Olgu sunumlarının dergimizde yayımlanabilmesi için hasta/hastaların onamının alınması ve olgu sunumunun giriş bölümünde ‘hastadan/hastalardan onay alındığı’nı ifade eden bir cümle yer almalıdır.

 

 • Makaleniz tek dosyada olmalıdır. Çalışma tasarımı sırası şu şekilde olmalıdır: Türkçe Başlık, İngilizce Başlık, Türkçe Özet ve Türkçe Anahtar Kelimeler, İngilizce Özet ve İngilizce anahtar kelimeler. Tablo/tablolar ve resim/resimler belirtilen yerde olmalıdır.

 

 • Kapak sayfası ekteki örnekte olduğu gibi tasarlanılmalıdır.
 • Örnek Kapak
 • Hakemlik ve Değerlendirme Süreci
 • Hakemlerin Makale Değerlendirme Yöntemi 
 • Tüm makaleler, çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilmektedir.
 • Ön Değerlendirme Yayınlanması amacıyla dergimize gönderilen makaleler; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör tarafından kontrol edilir.Editör, makale metni veya dosyalarında bir eksiklik veya sorun görmesi durumunda yazara bu eksikleri tamamlaması için iade eder. Yazara iade gerekçesi ve ne zamana kadar geri yükleme yapması gerektiği açıklanır.

  Editör incelemesinden başarıyla geçen yayınlar, bilimsel olarak değerlendirilmek ve incelenmek üzere Dergi Sekreterliği tarafından 2 farklı hakeme gönderilir.

  Hakem Değerlendirme Yöntemi

  Hakemden, yayın ilkeleri doğrultusunda sadece kendi konu alanlarındaki çalışmaları değerlendirmesi beklenmektedir.

  Hakem, değerlendirmelerini makale değerlendirme formu üzerinden yapar.

  Hakemden sadece değerlendirme kriterlerine evet veya hayır şeklinde cevap vermemesi; olumsuz görüşlerini detaylandırması ve gerekçelerini açıklaması beklenmektedir.

  Makaleyi ret eden hakemden, yazara rehberlik edecek açıklamaları detaylı bir şekilde yapması beklenmektedir.

  Makalenin Durumunun Değerlendirilmesi

  İki farklı hakem makale için “Yayınlanması Uygundur” şeklinde görüş bildirirse makale dergide yayınlanır.

  İki farklı hakem makale için “Yayınlanması Uygun Değildir” şeklinde görüş bildirirse makale ret edilir.

  Bir hakem kabul diğer hakem büyük veya küçük düzeltme isterse, çalışma yazara iade edilir ve belirli bir sürede gerekli değişiklikleri yapması istenir.

  Değişiklik yapılan ve hakem tarafından tekrar görülmek istenen çalışma, dergi sekreterliği tarafından hakeme yeniden gönderilir. Hakem bu aşamada da değerlendirme formunu yeniden doldurur. Hakemin kararı olumlu olursa makale dergide yayımlanmaya hak kazanır. Hakemin kararı olumsuz ise aşağıdaki madde uygulanır.

  Değerlendirme sürecinde hakemlerden biri olumlu, diğeri olumsuz görüş bildirirse, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu hakemin görüşü makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını belirler.

  Değerlendirme Süreci Sonrası

  Tüm değerlendirme süreçleri ve hakem raporları, dergi arşivinde bulunmaktadır.